Urban Informatics – Open Access Book

Urban Informatics

Year: 2021

Editors: 

  • Wenzhong Shi – The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
  • Michael F. Goodchild – University of California, Santa Barbara,USA
  • Michael Batty – University College London, London, UK
  • Mei-Po Kwan – The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
  • Anshu Zhang – The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

OPEN ACCESS

Table of contents:

Wenzhong Shi, Michael F. Goodchild, Michael Batty, Mei-Po Kwan, Anshu Zhang

 

Dimensions of Urban Science

Michael Batty
Michael Batty
Daniel Zünd, Luís M. A. Bettencourt
Shih-Lung Shaw
Martin Raubal, Dominik Bucher, Henry Martin
Sybil Derrible, Lynette Cheah, Mohit Arora, Lih Wei Yeow
Ying Jin

 

Urban Systems and Applications

Mei-Po Kwan
Pierre Melikov, Jeremy A. Kho, Vincent Fighiera, Fahad Alhasoun, Jorge Audiffred, José L. Mateos et al.
André Romano Alho, Takanori Sakai, Fang Zhao, Linlin You, Peiyu Jing, Lynette Cheah et al.
Susan L. Cutter
Tao Cheng, Tongxin Chen
Alex D. Singleton, Seth E. Spielman
Janet E. Nichol, Muhammad Bilal, Majid Nazeer, Man Sing Wong
Clive E. Sabel, Prince M. Amegbor, Zhaoxi Zhang, Tzu-Hsin Karen Chen, Maria B. Poulsen, Ole Hertel et al.
Budhendra Bhaduri, Ryan McManamay, Olufemi Omitaomu, Jibo Sanyal, Amy Rose

 

Urban Sensing

Wenzhong Shi
Man Sing Wong, Xiaolin Zhu, Sawaid Abbas, Coco Yin Tung Kwok, Meilian Wang
Hongyu Liang, Wenbin Xu, Xiaoli Ding, Lei Zhang, Songbo Wu
Wei Yao, Jianwei Wu
Bo Wu
Wallace Wai-Lok Lai
Kai Wei Chiang, Guang-Je Tsai, Jhih Cing Zeng
Ruizhi Chen, Liang Chen
Fábio Duarte, Carlo Ratti

 

Urban Big Data Infrastructure

Michael F. Goodchild
Ningchuan Xiao, Harvey J. Miller
Jerome E. Dobson, Willam A. Herbert
Lin Li, Renzhong Guo, Shen Ying, Haizhong Zhu, Jindi Wu, Chencheng Liu
Thomas H. Kolbe, Andreas Donaubauer
Tom Kelly
Shaowen Wang, Fangzheng Lyu, Shaohua Wang, Charles E. Catlett, Anand Padmanabhan, Kiumars Soltani
Liping Di, Eugene G. Yu

 

Urban Computing

Wenzhong Shi, Anshu Zhang
Gennady Andrienko, Natalia Andrienko, Fabian Patterson, Siming Chen, Robert Weibel, Haosheng Huang et al.
Qian Liu, Juan Gu, Jingchao Yang, Yun Li, Dexuan Sha, Mengchao Xu et al.
Chao Zhang, Jiawei Han
Senzhang Wang, Jiannong Cao
Mark Birkin
Anthony G. O. Yeh, Xia Li, Chang Xia
Andrew Crooks, Alison Heppenstall, Nick Malleson, Ed Manley
Eric J. Miller

 

Perspective for the Future

Michael F. Goodchild